Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163