Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ năm, 23/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 496

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

      ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                                    

Số: 2793/KH-GDĐT-CTTT           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007, Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012; Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/ 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;  Nghị quyết số 126/NĐ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy; Công văn số 1362/BGDĐT-TTr ngày 10/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiểu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.
 • Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, thời điểm, tình hình cụ thể; bảo đảm tính trung thực, khách quan và đúng quy định; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao độnghọc sinh-sinh viên.
 • Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành triển khai thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
 • Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành.
 • Khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề cao công tác tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

  2. Yêu cầu

  - Việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  - Việc lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thời lượng phù hợp vào giáo án, sử dụng phương pháp linh hoạt, hiệu quả.

  - Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh-sinh viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, cụ thể:

 • Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cán bộ công chức 2008; Luật Viên chức 2010; Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011; Luật Tiếp công dân 2013; Luật Thanh tra 2010; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Thông tư 08/2007/TT-BNV ngày 01/10/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyên đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hế thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
 • Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, học tập chính trị hè cho đội ngũ các quy định trên; lồng ghép triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” với các chuyên đề về pháp luật; tuyên truyền lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thời lượng phù hợp vào giáo án, sử dụng phương pháp linh hoạt, hiệu quả tại đơn vị.

  - Các đơn vị tùy vào điều kiện, tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nội dung phòng, chống tham nhũng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống; hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chính trị - xã hội, xây dựng thực hiện trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; treo tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phương tiện trực quan, bảng thông tin, cổng thông tin điện tử tại đơn vị và có báo cáo, minh chứng cụ thể về hoạt động này.

  2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

 • Nghiêm túc thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định.
 • Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; có chỉ đạo, kế hoạch triển khai, phối hợp kiểm tra và báo cáo, đánh giá việc thực hiện công khai, minh bạch, quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo học kỳ và năm học.
 • Nâng cao năng lực hoạt động và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của tổ chức Công đoàn, sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là vai trò của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân và cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào: đầu tư xây dựng, thu, chi ngân sách, tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; lồng ghép kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong kiểm tra công vụ; có chỉ đạo; phối hợp kiểm tra và đánh giá việc thực hiện “ Quy chế Dân chủ cơ sở” theo học kỳ và năm học thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; quy tắc ứng xử; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
 1. Phòng Chính trị tư tưởng

  - Phổ biến, công khai, thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

  - Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định thành lập Ban công tác phòng, chống tham nhũng và Tổ giúp việc ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố và có nhiệm vụ, chức năng thực hiện;

 • Chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng qua các hình thức truyền thông, sinh hoạt, hội họp, hội thi phong phú, hiệu quả, đúng quy định.
 • Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và văn bản có liên quan cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
 • Chủ trì, phối hợp với phòng, ban cơ quan Sở và các đơn vị có liên quan báo cáo, kiểm tra đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra thực hiện tuyên truyền, phổ biến, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong kiểm tra công tác chính trị tư tưởng.
 1. Công đoàn giáo dục Thành phố
 • Tuyên truyền, vận động công đoàn viên thực hiện quy định pháp luật về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng qua các hình thức truyền thông, sinh hoạt, hội họp, hội thi trong công đoàn viên.
 • Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện giám sát đơn vị cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống tham nhũng; hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị nhằm thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ.
 • Phối hợp với phòng, ban cơ quan Sở và các đơn vị có liên quan báo cáo, kiểm tra đơn vị triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
 1. Phòng Tổ chức cán bộ
 • Tham mưu, phối hợp với phòng, ban cơ quan Sở và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý triển khai công tác phòng, chống tham nhũng ngành Giáo dục và Đào tạo.
 • Triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan về phòng, chống tham nhũng.
 • Thực hiện công khai việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác; Công khai việc tuyển dụng viên chức và người lao động (nếu có); công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức, kết quả trúng tuyển; Xây dựng kế hoạch, công khai kế hoạch, thực hiện nguyên tắc và những hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo khi đơn vị có vấn đề về thực hiện chưa tốt Quy chế Dân chủ cơ sở đã được kết luận.
 • Tổ chức, thực hiện quy định kê khai tài sản, thu nhập: Lập danh sách, thông báo danh sách người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện trình tự, thủ tục, công khai kê khai tài sản, thu nhập; quản lý và sử dụng bản kê khai; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.
 • Tham mưu xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (nếu có): Xử lý kỷ luật hành chính đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; Xử lý trách nhiệm đối với người vi phạm các quy định về tổ chức, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, sử dụng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.
 • Xem xét, xử lý trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan trách nhiệm đối với người đứng đầu, cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do người đó quản lý theo quy định tại Điều 55 Luật Phòng, chống tham nhũng.
 1. Thanh tra Sở

  - Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm thông tin, tình hình, kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, những vụ việc có dấu hiệu sai phạm bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí. Các cuộc thanh tra cần kết luận rõ bản chất, nguyên nhân sai phạm, thất thoát nhất là các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước.

  - Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

 2. Phòng Kế hoạch tài chính
 • Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình mục tiêu (nếu có); số liệu dự toán, quyết toán; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các chế độ, chính sách của cán bộ, giáo viên và học sinh.
 • Tham mưu, phối hợp với phòng, ban cơ quan Sở và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý triển khai công tác phòng, chống tham nhũng ngành Giáo dục và Đào tạo.
 1. Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

  - Chỉ đạo cơ sở giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện Kế hoạch; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong giảng dạy, hoạt động giáo dục, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, quy chế chuyên môn.

  - Chỉ đạo đơn vị thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong các nhà trường hiệu quả, linh hoạt trong giảng dạy chính khóa, lồng ghép giảng dạy trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, riêng đối với các trường CĐ-TC trực thuộc áp dụng chương trình giảng dạy lồng ghép theo quy định của tổng cục giáo dục nghề nghiệp; thực hiện theo Kế hoạch số 103/KH-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy; Công văn số 1362/BGDĐT-TTr ngày 10/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 • Kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy của các cơ sở giáo dục và đào tạo và đơn vị trực thuộc Sở.
 1. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục

Đăng tải, cập nhật toàn nội dung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan; hoạt động triển khai công tác phòng, chống tham nhũng Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng- Trung cấp trực thuộc, trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

- Căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29/4 hằng năm.

- Phối hợp, tổ chức tuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên dương và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu với các hình thức truyền thông, hội họp, hội thi phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, báo cáo thực hiện xử lý vụ việc liên quan đến về công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Phòng Chính trị tư tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo (Bà Lương Cao Thúy Uyên, email: lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại: 098 9950769). 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GĐ&ĐT (Thanh tra, Vụ GDCT&CTHSSV);

- VP UBNDTP;

- Thanh tra Thành phố;

- VP Đảng ủy Sở;

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng, ban cơ quan Sở GD&ĐT;

- Trưởng phòng GD&ĐT;

- Hiệu trưởng trường CĐ-TC, THPT;

- Giám đốc Trung tâm GDTX;

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VP, CTTT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Diễm Thu


Tin cùng chuyên mục

87