Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ năm, 23/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 265

HƯỚNG DẪN

Về hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và CBQLGD

               ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   

                                                 

        Số: 2764/GDĐT-TC                   Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2018

  Về hướng dẫn thực hiện công tác

  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

                và CBQLGD

 

 

                                        Kính gửi:

-      Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện;

-      Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;

-      Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;

-      Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở,

 

 

Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ các thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên  cho giáo viên Mầm non, giáo viên Phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với mỗi cấp học (Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non); 

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học,

Sở Giáo dục và Đào tạo  đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2664/KH-GDĐT-TC ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019Kế hoạch số 2640/KH-GDĐT-TC ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019;

 Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 3334/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (đính kèm).

 Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị 3334/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị có căn cứ xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 và đề nghị các đơn vị đưa các nội dung về tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị kể từ năm học 2018-2019.

Sở  Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

     Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC   

-  Như trên;                                                                                                 

-  Các phòng, ban cơ quan Sở;                                                                                     (Đã ký)      

-  Lưu: VT, TCCB, LN.

 

 

 

      Lê Hồng Sơn

Tin cùng chuyên mục

87