Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ năm, 23/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 280

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG -

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 295 /KHLT-BATGT-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BATGT ngày 25 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện các giải pháp ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2018; Kế hoạch số 3003/KH-SGDĐT-BATGTTP-SGTVT ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giao thông vận tải về  thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch liên tịch phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm; phụ huynh khi đưa rước học sinh đến trường hoặc về nhà không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi đậu xe gây ùn tắc, mất trật tự giao thông tại các cổng trường hướng đến mục tiêu xây dựng cổng trường em sạch đẹp, an toàn.

Qua đó, thay đổi nhận thức của phụ huynh khi đưa rước học sinh bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện đến trường hoặc về nhà phải đội mũ bảo hiểm cho cả hai nhằm bảo vệ bản thân phụ huynh, học sinh khi không may bị tai nạn giao thông tránh gây ra những tổn thương nghiêm trọng về người và tài sản.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức thực hiện phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và tạo được khí thế hào hứng, phấn khởi tham gia của học sinh, phụ huynh và của cộng đồng.

Qua tổ chức, thực hiện phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019 để tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện cho đối tượng phụ huynh, thanh thiếu niên góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ đối với các em.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Phụ huynh, Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Tháng 9 và các tháng tiếp theo của năm học 2018 – 2019.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trong tháng 9 năm 2018 tổ chức Lễ phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019 tại tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng các đội hình tuyên truyền văn hóa giao thông và tổ chức ra quân các đội hình tình nguyện điều phối giao thông tại các cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nằm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đội đội hình tình nguyện điều phối giao thông tại tất cả các cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2018 – 2019.

4. Thiết kế, in ấn và treo băng roll tuyên truyền về thông điệp “Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện” trước cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông thành phố

Xây dựng dự thảo Kế hoạch; chủ trì tổ chức góp ý, hoàn chỉnh Kế hoạch;

Thiết kế, in ấn và phát hành tờ rơi “An toàn giao thông cho học sinh, sinh viên” đến Ban An toàn giao thông 24 quận - huyện tuyên truyền trong Lễ phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019 tại tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn quận - huyện.

Ban hành Kế hoạch đến các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông 24 quận – huyện.

2. Ban An toàn giao thông 24 quận – huyện

Triển khai Kế hoạch đến các thành viên Ban An toàn giao thông quận - huyện, quan tâm chỉ đạo các thành viên: Quận - huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an quận - huyện, Ban giám hiệu các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận - huyện thực hiện nội dung tại mục 1.III, 2.III, 3.III, 4. III của Kế hoạch này với nội dung cụ thể như sau:

 

 

a. Quận - huyện Đoàn:

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở đoàn tại địa phương có trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông xây dựng các đội hình tuyên truyền văn hóa giao thông và tổ chức ra quân các đội hình tình nguyện điều phối giao thông tại các cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nằm trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở đoàn tại địa phương phối hợp với Ban giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn phường, xã, thị trấn thực hiện nội dung tại mục 1.III, 2.III, 4.III của Kế hoạch này.

Đăng tải nội dung thực hiện của Kế hoạch này lên trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện nội dung tại mục 1.III, 4.III của Kế hoạch này (Tổ chức Lễ phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019; thiết kế, in ấn và treo băng roll tuyên truyền về thông điệp “Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện” trước cổng trường).

Đăng tải nội dung thực hiện của Kế hoạch này lên trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

c. Công an quận - huyện: phối hợp với quận – huyện đoàn thực hiện nội dung tại mục 3.III của Kế hoạch này (Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đội đội hình tình nguyện điều phối giao thông tại tất cả các cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2018 – 2019).

3. Sở giáo dục và Đào tạo thành phố

a. Triển khai Kế hoạch đến các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

b. Chỉ đạo Phòng chức năng, phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện, Ban giám hiệu các Tiểu học, Trung học cơ sở:

 Phối hợp với các đơn vị cơ sở đoàn tại địa phương thực hiện nội dung tại mục 1.III của Kế hoạch này (Tổ chức Lễ phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019).

Thực hiện nội dung tại mục 4.III của Kế hoạch này (Thiết kế, in ấn và treo băng roll tuyên truyền về thông điệp “Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện” trước cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở).

c. Chỉ đạo Phòng chức năng, Ban giám hiệu các trường Trung học phổ thông:

Phối hợp với các đơn vị cơ sở đoàn tại địa phương thực hiện nội dung tại mục 1.III của Kế hoạch này (Tổ chức Lễ phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019).

Thực hiện nội dung tại mục 4.III của Kế hoạch này (Thiết kế, in ấn và treo băng roll tuyên truyền về thông điệp “Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện” trước cổng trường).

d. Đăng tải nội dung thực hiện của Kế hoạch này lên trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các cơ quan đơn vị ngành dọc.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức được lấy từ nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Ban An toàn giao thông quận - huyện.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019./.

ĐẠI DIỆN BAN AN TOÀN

GIAO THÔNG

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHUYÊN TRÁCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Tường

ĐẠI DIỆN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Diễm Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- UB ATGT Quốc gia;

- Trưởng ban, Phó Ban ATGT TP;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng GD&ĐT Q/H;

- Trường THPT, TT GDTX;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT TP;

- Ban ATGT 24 quận - huyện;

- Lưu: VT.

Tin cùng chuyên mục

87