Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 6/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 617

Phòng Tài vụ


altChức năng:

    Phòng Tài vụ chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng tài chính, vật tư, kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ và quy định về quản lý tài chính của Nhà nước; đồng thời giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác tài chính của Nhà trường.

alt Nhiệm vụ:

-Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, nguồn thu sự nghiệp và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí cũng như các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị.

-Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch các mặt hoạt động của trường; căn cứ vào các định mức chế độ tài chính hiện hành; căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, từng tháng, từng quý về đào tạo, xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học và các chương trình mục tiêu khác.

-Quản lý các nguồn thu của trường; thực hiện đầy đủ, rành mạch các nguyên tắc, thủ tục tài chính của Nhà nước.

-Phân bổ kinh phí theo từng mục cho các đơn vị trong trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.

-Xây dựng hệ thống kế toán thống nhất trong toàn trường và chỉ đạo hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

-Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước

-Lưu giữ chứng từ sổ sách, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị.

-Lập, nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý và cơ quan tài chính đúng hạn và đúng quy định.

alt Danh sách cán bộ:

1.  Nguyễn Thị Minh Thư - Kế toán

2.  Lâm Mỹ Ngọc - Thủ quỹ

Tin cùng chuyên mục

87