Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 2/2/2021, 11:6
Lượt đọc: 393

BÀI HỌC VÀ BÀI TẬP

CÁC EM LÀM VÀ NỘP BÀI CHO GIÁO VIÊN BỘ MÔN

File thứ 1: k6-nd-ghi-bai-t22_22202111138.pdf
File thứ 2: sinh-6-tuan-1-2-den-7-2_22202111138.pdf
File thứ 3: gdcd-6bai-13_22202111138.doc
File thứ 4: k6-nd-ghi-bai-t22_22202111138.doc
File thứ 5: bai-vat-li-6_22202111138.docx
File thứ 6: cn6-b17_22202111138.docx
File thứ 7: lop-6-mon-my-thuat-tuan-22-01-622021_22202111138.docx
File thứ 8: noi-dung-bai-khoi-6-2-den-05-02-2021_22202111138.docx
File thứ 9: truc-tuyen-su-6-1_22202111138.docx
File thứ 10: k7-nd-ghi-bai-t22_2220211136.pdf
File thứ 11: sinh-7-tuan-1-2-den-7-2_2220211136.pdf
File thứ 12: k7-nd-ghi-bai-t22_2220211136.doc
File thứ 13: bai-vat-li-7_2220211136.docx
File thứ 14: cong-nghe_2220211136.docx
File thứ 15: lop-7-mon-my-thuat-tuan-22-01-622021_2220211136.docx
File thứ 16: noi-dung-bai-khoi-7-02-den-08-02-2021_2220211136.docx
File thứ 17: truc-tuyen-su-7-1_2220211136.docx
File thứ 18: k8-nd-ghi-bai-t22_2220211146.pdf
File thứ 19: sinh-8-tuan-1-2-den-7-2_2220211146.pdf
File thứ 20: file20210201194030chu-de-16-co-nang_2220211146.pptx
File thứ 21: k8-nd-ghi-bai-t22_2220211146.doc
File thứ 22: bai-41-do-dung-dien-nhiet-ban-la-dien-cong-nghe-8-2021_2220211146.docx
File thứ 23: chu-de-16-co-nang-bai-ghi_2220211146.docx
File thứ 24: dia-li-lop-8_2220211146.docx
File thứ 25: file20210201194110bai-tap-co-nang_2220211146.docx
File thứ 26: lop-8-mon-my-thuattuan-22-01-622021_2220211146.docx
File thứ 27: noi-dung-bai-khoi-8-2-den-8-2-2021_2220211146.docx
File thứ 28: truc-tuyen-su-8-1_2220211146.docx
File thứ 29: sinh-9-tuan-1-2-den-7-2_22202111453.pdf
File thứ 30: bai-40_22202111453.doc
File thứ 31: bai-8-cong-nghe-9-2021_22202111453.docx
File thứ 32: dia-li-lop-9_22202111453.docx
File thứ 33: lop-9-mon-my-thuat-tuan-22-01-622021_22202111453.docx
File thứ 34: noi-dung-bai-khoi-9-02-den-08-02-2021_22202111453.docx
File thứ 35: truc-tuyen-su-9-1_22202111453.docx
File thứ 36: bai-giang-anh-10-unit-10-cont_22202111548.pdf
File thứ 37: luyen-tap-toan-10_22202111548.pdf
File thứ 38: sna-vat-ly-10-bai-26the-nang_22202111548.pdf
File thứ 39: gdcd-10bai-11_22202111548.doc
File thứ 40: noi-dung-cong-nghe-10-tuan-1_22202111548.doc
File thứ 41: noi-dung-sinh-10-tuan-1_22202111548.doc
File thứ 42: dia-10_22202111548.docx
File thứ 43: su-10_22202111548.docx
File thứ 44: dia-11_22202111634.doc
File thứ 45: gdcd-11bai-10_22202111634.doc
File thứ 46: noi-dung-sinh-11-tuan-1_22202111634.doc
File thứ 47: su-11_22202111634.doc
File thứ 48: bai-tu-thong-11_22202111634.docx
File thứ 49: sinh-hoc-11-lop-11a211a4_22202111634.docx
File thứ 50: sna-vat-ly-12-bai-25giaothoaanhsang_22202111720.pdf
File thứ 51: dia-12_22202111720.doc
File thứ 52: su-12_22202111720.doc
File thứ 53: bai-7-gdcd-12-tiet-3_22202111720.docx
File thứ 54: hd-hoctap-anh-12-tu-12-62-2021_22202111720.docx
File thứ 55: sinh-12-bai-35-36_22202111720.docx
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: GIÁO VIÊN BỘ MÔN

87