Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ tư, 20/4/2022, 8:53
Lượt đọc: 17

sinh hoạt chủ điểm 26.3.2022 “ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN “

Nhằm phát động chủ điểm, sinh hoạt “ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN “ Liên đội Sương Nguyệt Anh đã thực hiện các nội dung/ hoạt động tích cực, hăng hái. Qua đó, mong muốn đào tạo cho lưới thế hệ sau một hành trang, kĩ năng, đạo đức tốt đã sẵn sàng từng bước tiến bước lên Đoàn.

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: ADMIN

87