Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ ba, 22/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 84

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 -2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2019 -2020 như sau

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163